Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2020
Obrázek
The artists drew a roe deer skull based on a real skull from the forest (borrowed from hunters). The rest is their imagination. We used pencil, ink and watercolors. Výtvarníci kreslili srnčí lebku podle skutečné lebky z lesa (zapůjčená od myslivců). Zbytek je jejich fantazie. Použili jsme tužku, tuž a anilinky.  

Safari - exhibition / výstava

Obrázek
The Safari exhibition was not held due to the covid-19 pandemic. But our artists painted and made great things. Výstava Safari se pro zákaz akcí na základě pandemie covid 19 nekonala. Ale naše kroužky namalovaly a vyrobily skvělé věci.   

T-shirts with butterfly / trička s motýlem

Obrázek
Do you know the iron-on patches?  We created glittering ornaments from them. Because the summer camp was called "Butterfly Wings" and the T-shirts got a butterfly spirit.   Znáte nažehlovaví záplaty? My z nich vytvořily třpytivé ornamenty. Protože letní tábor se jmenoval "Křídla motýlí" i trička dostala motýlího ducha.

Motýly / Butterfly

Obrázek
At the summer camp we made 49 beautiful big butterflies. Children are fantastic craftsmen and artists. What do you say? Na letním táboře jsme vyrobili 49 krásných velkých motýlů. Děti jsou fantastičtí řemeslníci a umělci. Posuďte sami.