Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2021

Powertex figurine - Oldest Civilizations / Staré civilizace

Obrázek
At the summer camp, we also created plastic figurines on the bottle. The head is modeled from self-hardening material. Just varnish and you can have a garden decoration instead of a dwarf :). Na letním táboře jsme také tvořili plastické figurky na lahvi. Hlavička je vymodelována ze samotvrdnoucí hmoty.  Stačí nalakovat a můžete mít ozdobu zahrádky místo trpaslíka:).  

Patchwork for kids / Patchwork pro děti

Obrázek
  At the summer camp, we batik t-shirts (to suit us all) and patchwork fabrics. We created this patchwork on polystyrene boards. Na letním táboře jsme batikovali trička (ať nám to všem sluší) a látky na patchwork. Tento patchwork jsme vytvořili na polystyrenových deskách. 

Collage / koláže

Obrázek
  I thought it would be quick, for three lessons. But the children took care of each other from the sketch through the individual drawings, painting, cutting and gluing. These beautiful collages were eventually five lessons. But they are good and they have definitely made happy at home. Myslela jsem, že to bude rychlé, na tři lekce. Ale děti si dali záležet od návrhu přes jednotlivé kresby, malbu, vystřihnutí a nalepení. Tyto krásné koláže byly nakonec na pět lekcí. Ale jsou povedené a doma určitě udělaly radost.

On-line classroom and exhibition on the fence / on-line výuka a výstava na plotě

Obrázek
At the time of the lockdown, we had lessons online. What a lesson - different painting. Wonderful works were created. There is only a sample at the exhibition, we also did portraits and much more. V době lockdownu jsme měli lekce online. Co lekce to jiná malba. Vznikla nádherná díla. Na výstavě je jen zlomek našich prací, dělali jsme i portréty a mnoho dalšího.