Příspěvky

Vybraný příspěvek

Powertex figurine - Oldest Civilizations / Staré civilizace

Obrázek
At the summer camp, we also created plastic figurines on the bottle. The head is modeled from self-hardening material. Just varnish and you can have a garden decoration instead of a dwarf :). Na letním táboře jsme také tvořili plastické figurky na lahvi. Hlavička je vymodelována ze samotvrdnoucí hmoty.  Stačí nalakovat a můžete mít ozdobu zahrádky místo trpaslíka:).  

Patchwork for kids / Patchwork pro děti

Obrázek
  At the summer camp, we batik t-shirts (to suit us all) and patchwork fabrics. We created this patchwork on polystyrene boards. Na letním táboře jsme batikovali trička (ať nám to všem sluší) a látky na patchwork. Tento patchwork jsme vytvořili na polystyrenových deskách. 
Obrázek
The artists drew a roe deer skull based on a real skull from the forest (borrowed from hunters). The rest is their imagination. We used pencil, ink and watercolors. Výtvarníci kreslili srnčí lebku podle skutečné lebky z lesa (zapůjčená od myslivců). Zbytek je jejich fantazie. Použili jsme tužku, tuž a anilinky.  

Safari - exhibition / výstava

Obrázek
The Safari exhibition was not held due to the covid-19 pandemic. But our artists painted and made great things. Výstava Safari se pro zákaz akcí na základě pandemie covid 19 nekonala. Ale naše kroužky namalovaly a vyrobily skvělé věci.