Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2019

Exhibition future / Výstava Budoucnost - Futurama

Obrázek
Photos from the exhibition held in June 2019. In the gallery we created a  space influenced by  the American series Futurama. Children from the high school put masks on us for the  exhibition opening . In the last picture I'm with my colleagues, I'm in orange. Fotky z výstavy konané v červnu 2019. V galerii nám vznikla prostor jak vystřižený z amerického seriálu Futurama. Děti ze střední školy nás na vernisáž tématicky namaskovali.  Na poslední fotce jsem z kolegyňkama, já v oranžové.

Gypsum pets / Sádrová zvířátka

Obrázek
You need sticks, plaster bandages and a lot of imagination :). Potřebujete klacky, sádrové obvazy a spoustu fantazie:).

Futurama busts / Futurama bysty

Obrázek
Do you know the animated sci-fi sitcom Futurama? We challenged our artists as they imagine characters from another galaxy. Using gypsum, busts and everything that could be used, they created these unusual beings. Znáte animovaný  sci - fi  sitkom  Futurama? Před naše výtvarníky jsme položili výzvu, jak si představují postavy z jiné galaxie. Pomocí sádry, byst a všeho co se dalo použít vytvořili tyhle neobvyklé bytosti.

3D Galaxy

Obrázek
The galaxy for the future exhibition simply belongs. And this simple project was a success. Children painted, cut and glued and they like it.  Galaxie  na výstavu budoucnost prostě patří. A tenhle jednoduchý a přesto efektní projekt se povedl. Děti malovaly, stříhaly a lepily.

Self-Adhesive Foil / Samolepící fólie

Obrázek
Self-adhesive foil - an amazing material that really enjoyed the young artists. We glued the foil on old canvas ("failed paintings"), on old boards, .... All children enthusiastically took their pictures right after the exhibition :). Samolepící fólie - úžasný materiál, který malé výtvarníky opravdu bavil. Fólii jsme lepili na staré plátna ("nepovedené obrazy"), na staré nástěnky, desky .... Všechny děti si hned po výstavě své obrázky nadšeně odnesly:).