Peacocks/ Pávi


VÝTVARNÁ LEKCE K PODNÍCENÍ FANTAZIE

Na tuto hodinu nám přišla hospitace. Také jsem z této lekce udělala zápis. Pro Vaši ilustraci z ní uvádím pár odstavců, jak taková lekce vypadá a na co se lektor například zaměřuje.

Cílová skupina pedagogické lekce
Jako lektor - výtvarník vycházím z předpokladu, že přihlášené děti mají zájem tvořit a mít možnost uplatnit vlastní fantazii nad rámec školní výtvarné výchovy. Děti – kreativci v kroužku disponují různou úrovní schopností a dovedností, v neposlední řadě i potřeb. Úkolem kroužku tedy není pouze zvládnutí množství technik, ale převažující pocit tvůrčího naplnění a seberealizace prostřednictvím sebevyjádření.

Stručná anotace
Závěrečná práce popisuje lekci , ve které jsem zvolila formu práce poskytující dětem příležitost k poznání vlastních schopností, fantazie, vylepšování dovedností a možností seberealizace. Proto je téma zvoleno tak, aby nezůstalo u prostého kreslení a každé dítě si nejen ztvární, ale i dozdobí vlastního páva. Práce popisuje i to, jak děti zvládly větší nároky na kresbu při skicování těla, zobáku a oka na bílou čtvrtku a jak se jim podařilo uplatnit fantazii při malbě a zdobení ocasu na černé čtvrtce.

Příprava pedagogické lekce
Příprava uskutečnění této výtvarné lekce je celkem náročná. Začíná výběrem vhodného námětu a zvolením metody tvorby. Vzhledem k tomu, že dlouhodobým cílem ve výtvarném umění pro děti je především všestranný rozvoj a vytvoření vhodného prostředí pro spontánní výtvarné projevy, rozhodla jsem se dát dětem značný prostor pro jejich kreativitu a na tuto lekci jsem zvolila námět páva.
Po zvolení tématu jsem si sehnala všechny materiály a potřeby na výrobu. Musím mít prostorově zorganizovanou učebnu a neopomenout organizaci samotného úklidu „ateliéru“. V tomto případě jde o samostatnou práci jednotlivého účastníka a každý bude zodpovědný za úklid svého pracovního místa a pomůcek.
Významnou částí této lekce je motivace dětí pro samotnou výtvarnou činnost. Budu se snažit u dětí vzbudit zvídavost a navodit prvotní představy. Motivace má v nejlepším případě nejen nabudit atmosféru k danému tématu, ale i chuť experimentovat. A především uvolnit napětí, zejména u starších dětí, v případě obav, že toto dané téma nezvládnou dostatečně dobře. K navození dobré atmosféry pro tvorbu použiji ukázky fotografií skutečného páva na tabletu s doplňujícím vyprávěním. Např. „že už je chován přes tisíc let v zámeckých parcích a mladí šlechticové měli tu výsadu, že se o ně mohli starat. Je národním ptákem Indie. Symbolizuje
Krista, nesmrtelnost, ráj, ale i přepych a pýchu“. V této fázi se budu snažit co nejvíce aktivizovat děti do diskuze.

Realizace pedagogické lekce
Měla jsem výhodu, že se přicházející děti na lekci vyloženě těšily. Byla to teprve druhá lekce tento školní rok, ale šest dětí se už zná z loňského roku.
Po pozdravech naši nedočkaví výtvarníci chtěli rychle začít s tvorbou. Z minulé schůzky si pamatovali téma páv. Zeptali se mě i navzájem mezi sebou, kde je volné místo a jaké pomůcky si mají připravit.
Protože jsme používali různé velikosti čtvrtek, nechala jsem je nejdříve hádat jaká velikost papíru je která. Ne hned, ale správně určili A4, A3 a A2. Poté jsme si ukázali rozdíl barvy nanesené na bílém vs. černém podkladu. Výtvarníci správně poznali, že u černého podkladu došlo ke ztrátě barvy, jasu a kontrastu.
Po prohlídce krásných fotografií páva se už všichni přítomní ptali, zda mohou začít s vlastní prací.
Na bílou čtvrtku naskicovali tělo ptáka, temperou vybarvili a Ti zkušenější se snažili o stínování. Na černou čtvrtku ztvárnili ocas páva, také temperou.
Jsme na výtvarných technikách a dětem byla předvedena metoda vějířovitého štětce pro co nejlepší ztvárnění ptačích per.
Během jednotlivých fází tvorby si mě děti volaly a ujišťovaly se, jestli jdou správnou cestou.
Na konci tvorby každého dítěte, jsem mu předala jasné instrukce o úklidu svého místa a správné vymytí štětců a palety. Tento návyk je na výtvarném kroužku velmi důležité vybudovat. Ze zkušenosti vím, že děti tuto činnost rádi opomíjejí.
Páva jsme na této lekci nedokončili. Příští hodinu (barva již bude suchá) je v plánu ocas páva domalovat, dle libosti ozdobit třpytkami a nůžkami si obstřihnout ocas do jakéhokoli tvaru.
Na závěr lekce jsme si jednotlivé práce vystavili vedle sebe. Každý malíř měl možnost si své dílo ohodnotit a říci, která fáze pro něj byla nejtěžší a naopak. Pro děti bylo překvapením, že z většího odstupu od obrazu, páv působil mnohem lepším dojmem než při soustředění se z blízka na detaily. Proto děti odcházely z kroužku s příjemným pocitem a dobrou náladou.

Komentáře